Transaktionsanalys (TA)

Transaktionsanalys är en teori om den mänskliga personligheten och en humanistisk psykoterapiform.
Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål
som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Terapeuten bidrar med sin professionella kunskap och klienten med sin kännedom om sig själv och vad hon eller han vill.

TA utgår i sina värderingar från att:
•Människan har en fri vilja
•Människor är i grunden goda – ondska och destruktivitet är onaturliga tillstånd
•Människor kan tänka och lösa problem
•Människor förtjänar erkännande bara för att de existerar

Eric Berne är Transaktionsanalysens grundare. TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt,
systemiskt och psykodynamiskt. Teorin går utmärkt bra att kombinera med andra teorier.

Ett utmärkande drag i Transaktionsanalysen är användandet av vardagliga ord istället för tekniska
begrepp. Vi talar t ex om förälderjagtillstånd, psykologiska spel, favoritkänslor mm. Syftet är
att inbjuda våra klienter och samarbetspartners till att förstå och kunna benämna det som händer
i ett förändringsarbete, istället för att känna sig främmande och oförstående inför vår kunskap.

Inom transaktionsanalysen finns olika tillämpningsområden såsom:
•Psykoterapi (psykologi)
•Rådgivning (counseling)
•Utbildning (pedagogik)
•Organisationsutveckling