ART – Aggression Replacement Training

Är en väl utvecklad kognitiv beteendeterapeutisk metod som är skapad av professor A. Goldstein. Det är en framgångsrik behandlingsmetod anpassad för impulsstyrda ungdomar. ART är en metod som är inriktad på att förändra flera aspekter av destruktivt och antisocialt beteende hos individen.

ART innehåller tre delar:
• Sociala färdigheter
• Moralträning/-utveckling
• Ilskekontroll

Sociala färdigheter tränas genom t ex rollspel. Det finns 50 färdigheter uppdelade på sex områden vi möter inom de sociala ramarna i vårt samhälle. Moralträningen i ART syftar till att höja nivån avseende moraliskt resonemang i gruppen. Detta sker genom att man tillsammans t ex reflekterar kring moraliska dilemman. Ilskekontrollträningen går ut på att lära sig känna igen sina känslor och på olika sätt träna sig i att öka självkontrollen genom t ex rollspel, resonemang och reflektion.

Personalen på FamiljeDynamiken har arbetat med ART de senaste 5 åren. Vi har positiva erfarenheter av metoden i vårt arbete och kommer att fortsätta att integrera denna som en del av öppna insatser eller som enskild insats. Vi erbjuder ungdomar ART en fast dag och tid i veckan, hela året, med uppehåll i juli månad. På förfrågan erbjuder vi också ART-undervisning i hemmet.