Om FamiljeDynamiken

FamiljeDynamiken AB är en öppenvårdsverksamhet som, på uppdrag av socialtjänst, skolor, privatpersoner eller andra aktörer, erbjuder en omfattande insats för en individ eller ett familjesystem direkt i vardagen. Vi arbetar såväl med enskilda individer som med par och hela familjesystem.

Arbetet är individ- eller relationsinriktat utifrån behov. FamiljeDynamiken AB har ett psykodynamiskt synsätt som grund då historien och erfarenheter självklart påverkar oss i nuet. Som plattform i familjearbetet fokuserar vi dock på här, nu och framåt samt på vad vi kan göra för att skapa en positiv och bestående förändring. Vi använder oss av flera olika metoder som t ex rePULSE, ART, Prepare och Lösningsfokuserad korttidsterapi. Med en kombination av dessa, ett systemiskt perspektiv men också ett traditionellt miljöterapeutiskt behandlingsarbete anpassar vi insatsen till individen och dess nätverk i nära samarbete med uppdragsgivaren. Vi vill skapa en rörelse mot uppsatta mål och tror på att vad man tillsätter livets vardag, är vad man får tillbaka.

Målgruppen är främst ungdomar och deras familjemedlemmar, vars beteende, eller omständigheterna runt dem, skapar svårigheter i vardagen. Såväl utåtagerande som introverta personer som till exempel är i riskzonen för skolk, kriminalitet, självskadebeteende eller missbruk men också ungdomar och familjemedlemmar som har neuropsykiatriska funktionshinder. Insatser från FamiljeDynamiken AB riktas även direkt till föräldrar och andra vuxna andra som behöver vägledning, råd, stöd eller stärkas i sin föräldraroll.

Vi på FamiljeDynamiken AB stöttar ungdomar och deras nätverk att själva påbörja och skapa en positiv förändring för att senare kunna tillsätta mer av det positiva de vill skall fortsätta hända i framtiden. På så sätt ökar chansen att förändringen blir bestående. Att arbeta mot att familjerna skall bli självständiga och själva skapa sin förändring är av stor vikt men också att lägga kraft på att förändringar som sker och skett generaliseras och består.

Föräldrahandledning sker löpande i FamiljeDynamikens arbete. Handledningen innebär att föräldrar får stöd och råd då det handlar om sitt sätt att agera. De erbjuds, genom gemensamma eller enskilda samtal och reflektion, möjligheten att utforma nya sätt att förhålla sig till sin situation och sitt/sina barn. Målet är bland annat att föräldrarna skall förstå hur viktig deras roll är, att det finns en fungerande vardagsstruktur, att de som föräldrar vågar och klarar av att sätta och hålla gränser och därigenom blir tydliga, konsekvent och trygga vuxna. Behovet av stöd och handledning kan se mycket olika ut och formen för insatsen anpassas självklart till individens behov.

FamiljeDynamiken AB erbjuder stor flexibilitet och tillgänglighet. Personalen är utbildad inom olika inriktningar samt inom olika metoder, där ibland LÖFO (lösningsfokuserad korttidsterapi), rePULSE, ART, miljöterapi och MST (Multi Systemisk Terapi). Ett stort engagemang är en självklarhet i arbetet, självklart med fokus på individens bästa och de mål som finns uttalade.

Varje människa och familj är unik. Det kan handla om familjer där barnet/ungdomen bryter regler och överenskommelser, skolkar, uppvisar ett destruktivt beteende, befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller använder droger. Det kan även handla om stöd till föräldrar med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. Inte sällan upplever föräldrarna egna svårigheter och kriser som hindrar dem i sin föräldraroll. Föräldrahandledningen är såväl teoretisk som praktisk.