Policy

Miljö, etik och jämställdhet

FamiljeDynamiken strävar efter att vara ett företag som föregår med gott exempel, vi vill upplevas som trovärdiga och medvetna. Det finns hela tiden en tanke om att självkritiskt värdera, utvärdera och utveckla det vi gör utifrån olika perspektiv.

Vår önskan är att de ungdomar, familjer och aktörer vi samarbetar med skall känna förtroende för oss, ha en god insyn i arbetet och att det skall kunna uttrycka tankar och åsikter vilka skall hörsammas och finnas med i utvecklingen av verksamheten. FamiljeDynamiken har uttalade policys avseende såväl miljö och etik som jämställdhet.

Vi strävar efter att:
• Värdera och utveckla det vi gör utifrån miljöpåverkan. En genomförandeplan har upprättats utifrån målsättningen att föra miljöarbetet och medvetenheten framåt i företaget och personalens vision är att visa respekt för såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

• Skapa en etik och social policy som gynnar såväl den enskilde individen vi arbetar med som anställda, samarbetspartners, leverantörer och organisationer. Vi önskar skapa ett klimat som präglas av solidaritet mellan människor och tron att alla besitter kraften och möjligheten att förändra.

• Aktivt verka för jämställdhet och möjligheten till delaktighet och inflytande. Vi erbjuder en god och trivsam arbetsmiljö som är dynamisk och som gynnar de anställda och uppmuntrar till engagemang och utveckling, såväl företagsmässig som individuell.

FamiljeDynamikens värdegrund

FamiljeDynamiken grundar sin verksamhet och sitt arbete på tilltron till att varje människa är unik utifrån egna förmågor och erfarenheter. Alla människor besitter styrkor och resurser vilka kan användas för att skapa förändring och en positiv utveckling. Vi vill genom vårt arbete skapa sammanhang där vi möjliggör växande och utveckling, även ingjuta hopp och en framtidstro. Vi fokuserar på att finna lösningar, utforska vad som redan fungerar i vardagen och hur individen skall kunna göra mer av det. Om människors resurser tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas genom tydliga sammanhang kan de användas för att skapa positiva processer. Vår uppfattning och övertygelse är att det går att bryta gamla beteendemönster, hitta nya alternativa sätt att agera och hantera vardagen.