Samverkan

Familjearbetet sker på flera nivåer i nära samarbete med placerande uppdragsgivare, föräldrar, syskon, skola, daglig verksamhet och med det övriga nätverket.

Människan är en social varelse som är i ständigt samspel med andra så väl inom familjen som på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Samspelet handlar generellt om relationer, kommunikation och interaktioner mellan människor. Sammanhang är en av de viktigaste faktorerna som delvis förklarar människors beteenden och behov. Vi lever i ett samhälle som dagligen ställer stora och olika krav på oss. Krav på oss själva och krav från omgivningen. Dessa krav kan ibland upplevas så starka att de utvecklas till kriser. Kriserna uttrycks i olika former. Det kan i vissa fall leda till nedstämdhet, ångest, aggression eller depression. Ofta klarar människor att hantera sina kriser på egen hand, men ibland behövs någon professionell och det är där FamiljeDynamiken AB kommer in i bilden.

Ledningen ansvarar för att vidta omedelbara åtgärder mot personal som misstänks för att ha uppträtt olämpligt, begått brott mot ungdomen eller hans/hennes familj, eller på annat sätt avvikit från företagets policy eller arbetssätt. FamiljeDynamiken tillser att alltid anmäla till uppdragsgivare eller annan myndighet vid misstanke om till exempel övergrepp eller andra missförhållanden.

Personal

Företaget tillser alltid att det finns tillräckligt med personal på plats för att kunna bedriva ett fullvärdigt arbete med god kvalitet avseende såväl träffar och samtal som tillsyn samt beredskap kväll och natt. Utöver arbetstid och tillgänglighet dagtid har personalen beredskap och finns att nå via telefon.

Vad gäller öppenvårdsinsatserna arbetar personalen i team och vi beräknar personaltätheten utifrån detta schema görs upp för varje enskild familj vilket innehåller tider för träffar och samtal med familjemedlemmarna samt övriga aktörer.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker löpande efter behov och anpassas efter målgrupper och arbetssätt inom företaget. All personal skall ges möjlighet att fortbilda sig inom metoder som t ex LÖFO, ART, rePULSE (arbetssätt utvecklat av Gunilla Dobrin) och Transaktionsanalys (Stefan Sandström) Personalen besitter idag kompetens eller utbildning inom alla metoder och arbetssätt som företaget tillämpar. Anställda erhåller löpande kvalificerad handledning av extern handledare.

Samarbete med skolor, BUP och andra aktörer

FamiljeDynamiken AB har flera års erfarenhet av samarbete med olika skolor i Göteborg men också i andra kommuner. Vi har, i vissa stadsdelar, verkat som skolstöd, haft en fältarbetande funktion och har genomfört veckoliga besök i och runt skolmiljöerna.

Vi har löpande kontakt både med BUP och BNK för kontakt och rådgivning samt delaktighet i samband med pågående familjestödjande insatser.

FamiljeDynamiken AB har ett väl etablerat samarbete och en god kontakt med Föräldraföreningen Mot Narkotika i Göteborg och har bjudit in dem till informationsmöten och har även haft gemensamma föreläsningar för föräldrar och personal som arbetar inom social verksamhet.

Vi har stor erfarenhet av fältarbete och har i och med detta utvecklat ett gott samarbete med bland annat polisen i de olika stadsdelarna, övriga fältarbetare, nattvandrare och fritisgårdspersonal, främst i stadsdelen Askim men även i andra delar av Göteborg och kranskommuner. Genom fältarbete och konsultuppdrag har vi under det sista året varit engagerade i lokala operativa SSPF-grupper och andra samverkansformer för att säkerställa ungdomars situation och skapa en större social kontroll. FamiljeDynamiken AB har bidragit till att sammanföra resurser, t ex starta upp föräldragrupper som på eget initiativ önskar mötas för att tillsammans kunna göra något åt ungdomars situation.