Metoder och arbetssätt

rePULSE – kurs i impulskontroll

rePULSE hjälper dig att lära känna dina reaktionsmönster och du får en bättre kunskap om dig själv. Du tränar på att få tankar, känslor och beteenden att samverka så att du kan gå från ett impulsstyrt beteende till ett mer genomtänkt agerande.

Läs mer

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Samtalsterapin syftar till att förstärka de positiva punkterna eller det som fungerar i klientens liv samt till att identifiera nya strategier för att lösa eller hantera problem.

Läs mer

Föräldrahandledning

Föräldrahandledning som sker löpande i FamiljeDynamikens arbete är såväl teoretisk som praktisk. Den innebär bland annat att föräldrar får stöd och råd då det handlar om sitt sätt att agera. De erbjuds, genom par- eller enskilda samtal, möjlighet att återta sitt föräldramandat och utforma nya sätt att förhålla sig till sin situation och sitt/sina barn.

Läs mer

Föräldrastegen

Är ett manualbaserat, strukturerat program som delvis bygger på Steg För Steg och är utvecklat av Maria ungdom och STAD. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i riskzonen för problem med skolk, alkohol, droger och kriminalitet eller som är föremål för socialtjänstens ingripande.

Jag kan-metoden

Jag kan-metoden och ansvarstrappan är för barn, ungdomar och föräldrar.

Motiverande stödsamtal mot daglig sysselsättning

FamiljeDynamiken erbjuder strukturerade samtal för att stötta ungdomar och unga vuxna att finna en
meningsfull daglig sysselsättning så som skola, praktik eller arbete.

Motiverande stödsamtal mot en meningsfull fritid

FamiljeDynamiken erbjuder strukturerade samtal för att stötta ungdomar och unga vuxna att finna
meningsfulla fritidssysselsättningar där chansen ökar att de finner pro-sociala vänner.

ART – Aggression Replacement Training

Är en väl utvecklad kognitiv beteendeterapeutisk metod som är skapad av professor A. Goldstein.
Det är en framgångsrik behandlingsmetod anpassad för impulsstyrda ungdomar.
ART är en metod som är inriktad på att förändra flera aspekter av destruktivt och antisocialt
beteende hos individen.

Läs mer

Prepare programmet

En utvidgning av ART genom vilken man lär ut en bred uppsättning pro-sociala kompetenser till
barn och ungdomar. Innehåller liksom ART komponenterna social färdighetsträning, ilskekontroll
och moraliskt resonerande.

Transaktionsanalys (TA)

Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål
som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt,
systemiskt och psykodynamiskt.

Läs mer