Kontaktperson

Särskilt Kvalificerad Kontaktperson (SKK)

Denna form av insats riktar sig till ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet, skolk, missbruk, antisocialt beteende, utanförskap eller på annat sätt har en utsatt livssituation. Det handlar om såväl inåtvända som utåtagerande ungdomar som behöver mer stöd än vad en vanlig lekmanna-kontaktperson kan erbjuda men inte en så omfattande insats som till exempel behandlingshem.

FamiljeDynamiken träffar ungdomen ca 10 timmar/vecka. Det kan handla om att stötta den unge att finna en meningsfull fritidssysselsättning genom vilken chansen ökar att möta pro-sociala vänner. FamiljeDynamiken erbjuder även stöd då det handlar om att skapa rutiner och struktur i vardagen. Möjlighet finns till skolstöd, samtal och motivationsarbete runt skolsituationen.

Kontaktpersonerna finns och agerar på fler av ungdomens olika arenor och har god insyn i såväl vardag som fritid och i den dagliga sysselsättningen. FamiljeDynamiken kan följa med och stötta under möten, fungera som ett bollplank och erbjuda möjlighet till reflektion då det handlar om ungdomens sätt att kommunicera och agera i vardagen.

Hur timmarna ska fördelas mellan olika veckodagar och exakt hur stödet ska se ut formas efter behov och utifrån dialog med uppdragsgivaren och familjen. En riktlinje är dock att träffar sker 5 dagar/vecka. Vårt mål är att sätta den unges behov i fokus och att han/hon skall rustas för att hantera sin vardag, ta kontroll över sin situation, klara av att göra genomtänkta val och allt eftersom bli självgående.

Inom denna insats riktas inte det största arbetet mot föräldrar eller hela familjesystem utan mot ungdomen. Det är dock mycket viktigt med en fungerande kontakt och god dialog med betydelsefulla vuxna.

Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen skiljer sig från en lekmanna-kontaktperson genom att han/hon träffar ungdomen betydligt fler timmar/vecka och mer frekvent. Kontaktpersonen agerar på flera av den unges arenor och arbetar mot tydligt uppsatta mål. Uppföljning och utvärdering av arbetet sker regelbundet i samråd med uppdragsgivare.